\

contact us
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  วิทยาศาสตร์
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  ศิลปะ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  เตรียมตัวศึกษาระดับอุดมศึกษา
  ความรู้เกี่ยวกับคณะเซนต์ปอลฯ
พรบ.
 
  เทมเพลต Power Point
  เรียน Power Point
  อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์
  ไอทีไกด์ดอทคอม
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  สช.
  คุรุสภา
  สกสค.
  สมศ.
  วิชาการดอทคอม
  โทรทัศน์ครู
เรียนต่อสถาบันไหนดี?
gb
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ปรับปรุงใหม่ล่าสุด 12/12/2012
 
 
 

 

 

 
Whatever you ask in prayer, you will receive, if you have faith."
(Matthew 21:22)
"สิ่งใดก็ตามที่ท่านขอในคำภาวนา, ท่านจะได้รับ ถ้าท่านมีความเชื่อ.."
 
 
03

การจำหน่ายหนังสือเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน

โรงเรียนได้จัดจำหน่ายหนังสือเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน เพื่อเตรียมการสำหรับ

นักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสที่ 4 และ วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560
เวลา 08.30-15.00 น. ตามรายละเอียดที่แนบไว้ด่านล่าง

เอกสารรายละเอียดแนบท้ายระดับประถม 1
เอกสารรายละเอียดแนบท้ายระดับประถม
เอกสารรายละเอียดแนบท้ายระดับมัธยม

* ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับหนังสือได้ในวันที่ 13 พค 2560 เวลา 09.00-11.30 น.*

  ..............................................................................................................
03

การอบรมครูสะเต็มศึกษา

ด้วยทางโรงเรียนพระมารดาฯเป็นศูนย์ฝึกอบรมครูในโครงการพัฒนาครูผู้สอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สช.

ทางโรงเรียนจึงใคร่ขอเรียนเชิญคุณครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หรือเทคโนโลยีระดับชั้นประถมและมัธยมตอนต้น ได้เข้าร่วมการอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


ระดับชั้นประถมวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560
ระดับชั้นมัธยมตอนต้นวันที่ 26-28 เมษายน 2560

ณ ห้องประชุมพระวิสุธิวงศ์ อาคารพระมารดาฯ 3 เวลา 9.00 - 15.00 น.

กรุณา กรอกข้อมูลในเวป https://reg.ipst.ac.th (การอบรมครู ทางไกล สช.) ให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 31 มีค 60 พร้อม ปริ๊นเอกสาร

:: ตารางกำหนดการอบรมระดับประถม ::
:: ตารางกำหนดการอบรมระดับมัธยมตอนต้น ::


  ..............................................................................................................
03
ประกาศแจ้งนักเรียนที่จะมาขอใบ ปพ.
นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
สามารถขอรับใบ ปพ.1และ ปพ.6 ได้ในวันที่ 3 เมษายน 2560
โรงเรียนจะปิดภาคฤดูร้อนตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560
  ..............................................................................................................
  ..............................................................................................................
03

   ประกาศรับสมัครครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

1.รับสมัครครูผู้สอนสีงคมศึกษา ประวัติศาสตร์ กฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา
2.รับสมัครครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น - วิทย์ทั่วไป

3..รับสมัครครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย - เคมี


สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 02-7334061-9 ต่อ 5106 แผนกวิชาการตึกมัธยม

  ..............................................................................................................
 
หน้าถัดไป
 
     
 
line1
 
line1
 
line1
 
line1
 
line1
                      
line1
 
     
v   next
 
 
กุมภาพันธ์ (February) 2560/2017
  1-3 ก.พ. - ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้น ม.1 ค่ายหัตวุฒิสระบุรี
  2-4 ก.พ. - ค่าย Smart Camp ชั้น ป.4
  3 ก.พ. - พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน
  4 ก.พ. - สอบ O-Net ชั้น ป.6
  4-5 ก.พ. สอบ O-Net ชั้น ม.3
  6 ก.พ. - ประชุมครู
  6-7 ก.พ. - ค่ายนักเรียนชั้น ป.6
  10 ก.พ. - นักเรียนคาทอลิก ชั้น ป.6 เข้าเงียบ
  11 ก.พ. - นักเรียนคาทอลิก ชั้น ป.6 รับศีลกำลัง วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์
  11 ก.พ. - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.6
  14 ก.พ. - มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
  15 ก.พ. - มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560
  17 ก.พ. - Gratitude Day For Grade 6
  18 ม.ค. - สอบเข้า ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560
  18-19 ก.พ. สอบ O-Net ชั้น ม.6
  20 ก.พ. - นำเสนองบประมาณปีการศึกษา 2560
  20-23 ก.พ. - ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาเด็กปฐมวัย
  21 ก.พ. - พิธีมอบวุฒิบัตรและกตัญญุตา ชั้น ม.6 เวลา 13:00 น.
- กิจกรรมอำลา ม.6 (จัดเลี้ยงเย็น)
  22-23 ก.พ. - นักเรียนชั้น ม.6 ปัจฉิมนิเทศ ภูเขาผึ้งรีสอร์ท จ.ราชบุรี
  24 ก.พ. - กิจกรรมผูกสัมพันธ์/นิทรรศการผลงานนักเรียน
********* กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *********
......................................................................................................................
มีนาคม (March) 2560/2017
  2 มี.ค. - มิสซาปิดปีการศึกษา 2559
  6-9 มี.ค. - สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ป.1-ม.5
  8 มี.ค. - นักเรียนชั้น ป.3 สอบ NT
  11 มี.ค. - ประกาศผลการประเมินพัฒนาการปฐมวัยปีที่ 1-3
  13-12 เม.ย. เรียนภาคฤดูร้อน
  13-18 มี.ค. - นักเรียนชั้น ม.ต้น ไปทัศนศึกษา Hong Kong
  14-15 มี.ค. - อบรมเรื่องการสร้างนิสัยรักการอ่าน
  15-18 มี.ค. - อบรมการสอนเน้นไตร่ตรอง รุ่นที่ 3 บ้านเซนต์ร๊อค
  20 มี.ค. - ประกาศผลสอบ O-Net ชั้น ม.6
  25 มี.ค. - ประกาศผลสอบ O-Net ชั้น ป.6
- พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี , ประกาศผลสอบ
  26 มี.ค - ประกาศผลสอบ O-Net ชั้น ม.3
********* กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *********
.....................................................................................................................
 
 
short-story-by-student
ช่วยโลกช่วยเรา ตอน.สวนสุขภาพ"ปอดของโรงเรียน"
ช่วยโลกช่วยเรา ตอน. ร.ร.คาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงาน
 
รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ
(๒๕๖๐) 

--------------------------
รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์
(ดีเด่น) มูลนิธิธารน้ำใจ
(๒๕๖๐) 
--------------------------
โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ
  ระดับก่อนประถมศึกษา/ประถมศึกษา
  และมัธยมศึกษาจากสำนักงานคณะ
  กรรมการการศึกษาเอกชน
(๒๕๔๖) 
--------------------------
โรงเรียนรับรางวัลพระราช ระดับก่อน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(๒๕๔๑,๒๕๔๕)
--------------------------
ป้ายรับรองอาหารปลอดภัย + รางวัล
โล่ทองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   (๒๕๕๒)
--------------------------
  รับรางวัลโล่ทองห้องสมุดดีเด่
   (๒๕๔๙-๕๒)
                                 
 
 
MIS
search book
our gallery
English Program
kindergarten
canteen
แนะนำโรงเรียน
สมาคมฯ
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hl2557

วิทยากร ดร.สมลักษณ์  สุเมธ
ดร.วีณา  อ่องแสงคุณ,  ครูนิภาพร  กิจสำเร็จ
และ Miss Rita D.Viray
จัดโดย  สำนักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

 

tab