contact us
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  วิทยาศาสตร์
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  ศิลปะ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  เตรียมตัวศึกษาระดับอุดมศึกษา
  ความรู้เกี่ยวกับคณะเซนต์ปอลฯ
พรบ.
 
  เทมเพลต Power Point
  เรียน Power Point
  อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์
  ไอทีไกด์ดอทคอม
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  สช.
  คุรุสภา
  สกสค.
  สมศ.
  วิชาการดอทคอม
  โทรทัศน์ครู
เรียนต่อสถาบันไหนดี?
gb
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ปรับปรุงใหม่ล่าสุด 12/12/2012
 
 
 

 

 

 
Whatever you ask in prayer, you will receive, if you have faith."
(Matthew 21:22)
"สิ่งใดก็ตามที่ท่านขอในคำภาวนา, ท่านจะได้รับ ถ้าท่านมีความเชื่อ.."
 

นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์มีพันธกิจในการปลูกฝังให้บุคคลากรร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1. นโยบายด้านพลังงาน
1.1 ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด คำนึงถึงความจำเป็นที่จะใช้ประการสำคัญ
1.2 ปิดสวิตซ์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน
1.3 จัดให้มีระบบการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าสม่ำเสมอ
1.4 บูรณาการเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอน
2. นโยบายด้านน้ำใช้
2.1 ใช้น้ำอย่างประหยัด ปืดน้ำทุกครั้งที่ไม่ใช้
2.2 จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างคุ้มค่า
3. นโยบายด้านวัสดุครุภัณฑ์
3.1 ใช้วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ให้คุ้มค่า
3.2 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
3.3 เลือกใช้วัสดุครุภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้
4. นโยบายด้านน้ำทิ้งขยะ/สารพิษ
4.1 จัดระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำ
4.2 จัดระบบคัดแยกขยะ คัดแยกเศษอาหาร ก่อนนำไปทิ้ง
4..3 ปลูกฝังให้ทุกคนลดปริมาณขยะที่ตนเองใช้ในชีวิตประจำวัน
5. นโยบายด้านมลพิษทางอากาศ
5.1 จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นพื้นเขียว ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย
5.2 จัดระเบียบการจราจรภายในบริเวณโรงเรียนและโดยรอบควบคุมปริมาณรถที่เข้าออกโรงเรียน
5.3 รณรงค์การดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถทุกครั้ง
5.4 ติดป้ายรณรงค์ให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และควันพิษต่างๆ
 
03

รับสมัครคุณครู

1. รับสมัครครูสอนเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
* ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 02-7334060-9 ต่อ 5106 *


  ..............................................................................................................
03

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

- อนุบาลบาล1 จำหน่ายใบสมัคร วันที่ 1-24 พฤศจิกายน 2560
**เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันซื้อใบสมัคร**
1. สำเนาสูติบัตร
2. สำเนาทะเบียนบ้านพี่ที่เรียนอยู่โรงเรียนพระมารดาฯ (ถ้ามี)
3. ใบศีลล้างบาป (เฉพาะเด็กคาทอลิก)


- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ Grade 1 จำหน่ายใบสมัคร วันที่ 3 - 26 มกราคม 2561
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำหน่ายใบสมัครวันที่ 29 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2561

**เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันซื้อใบสมัคร**
1. หนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิม
2. สำเนาทะเบียนบ้านพี่ที่เรียนอยู่โรงเรียนพระมารดาฯ (ถ้ามี)
3. ใบศีลล้างบาป (เฉพาะเด็กคาทอลิก)


** จำหน่ายใบสมัคร ณ ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารพระมารดาฯ 1 (วันจันทร์-วันเสาร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ เบอร์ติดต่อ 02-733-4060-9  ..............................................................................................................
 
หน้าถัดไป
 
     
 
line1
 
line1
 
line1
 
line1
 
line1
                      
line1
 
     
v   next
 
 
พฤศจิกายน (September) 2560/2017
  2 พ.ย. - พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
- ประกวดทำกระทง
  3 พ.ย. - กิจกรรมวันลอยกระทง
  2-3 พ.ย. - Smart Camp ป.4
  6-9 พ.ย. - English Challenge Week
  10 พ.ย. - กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน
  13-17 พ.ย. ค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5,G5
  16-17 พ.ย. - Smart Camp ป.5
  22 พ.ย. - วันมหาธีรราชเจ้า
  23 พ.ย. - Exploring Science and Math Tidbits
- กิจกรรมทัศนศึกษา อ.3
  23-24 พ.ย. - ค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4,G4
  26-28 ก.ย. - กิจกรรมฐานกระแสเรียกในโรงเรียน ชั้น ป.5 - ม.3
********* กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *********
......................................................................................................................
ธันวาคม (Dectember) 2560/2017
  2 ธ.ค. - พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ (ภายใน)
- รับศีลมหาสนิทครั้งแรก นักเรียนคาทอลิก ชั้น ป.3
- พิธีรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาปและศีลมหาสนิทอย่างสง่า
  4 ธ.ค. - วันคล้ายวันประสูติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  5 ธ.ค. - ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์
  6-8 ธ.ค. - ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3
  8 ธ.ค. กิจกรรมวันพระคัมภีร์
  18-20 ธ.ค. - สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้น ป.1-ม.5
  18-21 ธ.ค. - กิจกรรมแบ่งรักปันใจสู่ชุมชน
  19-20 ธ.ค. - จำหน่ายสินค้ามือ 2
  22 ธ.ค. - พิธีบูชาขอยพระคุณโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ
- กิจกรรมสังสรรค์วันคริสมาส
********* กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *********
.....................................................................................................................
 
 
short-story-by-student
ช่วยโลกช่วยเรา ตอน.สวนสุขภาพ"ปอดของโรงเรียน"
ช่วยโลกช่วยเรา ตอน. ร.ร.คาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงาน
 
เซอร์เวโรนิกา (สุภาพร ประราศรี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ
(๒๕๖๐) 

--------------------------
รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์
(ดีเด่น) มูลนิธิธารน้ำใจ
(๒๕๖๐) 
--------------------------
โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ
  ระดับก่อนประถมศึกษา/ประถมศึกษา
  และมัธยมศึกษาจากสำนักงานคณะ
  กรรมการการศึกษาเอกชน
(๒๕๔๖) 
--------------------------
โรงเรียนรับรางวัลพระราช ระดับก่อน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(๒๕๔๑,๒๕๔๕)
--------------------------
ป้ายรับรองอาหารปลอดภัย + รางวัล
โล่ทองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   (๒๕๕๒)
--------------------------
  รับรางวัลโล่ทองห้องสมุดดีเด่
   (๒๕๔๙-๕๒)
                                 
 
 
MIS
search book
our gallery
English Program
kindergarten
canteen
แนะนำโรงเรียน
สมาคมฯ
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hl2557

วิทยากร ดร.สมลักษณ์  สุเมธ
ดร.วีณา  อ่องแสงคุณ,  ครูนิภาพร  กิจสำเร็จ
และ Miss Rita D.Viray
จัดโดย  สำนักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

 

tab