contact us
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  วิทยาศาสตร์
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  ศิลปะ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  เตรียมตัวศึกษาระดับอุดมศึกษา
  ความรู้เกี่ยวกับคณะเซนต์ปอลฯ
พรบ.
 
  เทมเพลต Power Point
  เรียน Power Point
  อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์
  ไอทีไกด์ดอทคอม
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  สช.
  คุรุสภา
  สกสค.
  สมศ.
  วิชาการดอทคอม
  โทรทัศน์ครู
เรียนต่อสถาบันไหนดี?
gb
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ปรับปรุงใหม่ล่าสุด 12/12/2012
 
 
 

 

 

 
Whatever you ask in prayer, you will receive, if you have faith."
(Matthew 21:22)
"สิ่งใดก็ตามที่ท่านขอในคำภาวนา, ท่านจะได้รับ ถ้าท่านมีความเชื่อ.."
 
03
ประกาศผลการสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยม 1 และ 4 (รอบ2)

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ2)
โปรดนำบุตรหลานของท่านมามอบตัวใน วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 8:30-12:00 น. ณ ห้องการเงินอาคารพระมารดาฯ 1
***สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัว***

1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว (แจ้งผลสอบทางโทรศัพท์และรายละเอียดค่าใช้จ่าย)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ เบอร์ติดต่อ 02-733-4060-9

* นักเรียนที่สอบผ่านจะต้องมาเรียนปรับพื้นฐานในภาคฤดูร้อนในวันที่ 27 มี.ค.- 27 เม.ย. 61*

:: รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบ2) ::

:: รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ2) ::
  ..............................................................................................................
03

ประกาศผลการประเมินเด็กเข้าเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1

ประกาศผลการประเมินเด็กเข้าเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ขอให้นำบุตรหลานของท่านมามอบตัวตามวันเวลาที่ระบุไว้ในไฟล์ประกาศ
ในวันที่ 9-11 มกราคม 2561


:: ประกาศผลการประเมินเด็กเข้าเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1
::

  ..............................................................................................................
 
หน้าถัดไป
     
line1

 
 
       
line1
 
line2
 
line2
 
50

     back                                                              v

 
 
กันยายน (September) 2561/2018
  2 ก.ย. 61 - ทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์+วิทยาศาสตร์ TDET
  4 ก.ย. 61 - อบรมคุณธรรม "รักษ์สิ่งแวดล้อม" ชั้น ม.5-6
  6 ก.ย. 61 - อบรมนักเรียน ม.6 "เติมเต็มคุณค่ารักและศักดิ์ศรี"
- รับศีลอภัยบาป
  7 ก.ย. 61

- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองโรงเรียน , ศุกร์ต้นเดือน

  11 ก.ย. 61 - กิจกรรมวันเยาวชน
  12 ก.ย. 61 - สอบ Pre O-Net ชั้น ป.6 , ม.3
  13 ก.ย. 61 - กิจกรรมฐานกระแสเรียกนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.5-ม.6
  15 ก.ย. 61 - สอบ Pre O-Net ชั้น ม.6
  17-20 ก.ย. 61 - กิจกรรมประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 1/2561
  21 ก.ย. 61 - วันสันติภาพโลก
- นิทรรศการผลงานเด็กปฐมวัย
  24 ก.ย. 61 - ปิดเรียนนักเรียนระดับปฐมวัยภาคเรียนที่ 1/2561
  24-28 ก.ย. 61 - สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
********* กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *********
ตุลาคม (October) 2561/2018
  1-3 ต.ค. 61 - ค่าย STEM Education ป.4-6 จ.เพชรบุรี
  4-6 ต.ค. 61 - ค่ายเรียนรู้ภูมิใจงานของพ่อ สานต่อคุฯความดี จ.จันทบุรี
  5-6 ต.ค. 61 - ค่ายศิลปวัฒนธรรม ชั้น ป.6 อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
  5-7 ต.ค. 61 - ค่าย STEM Education ป.6,ม.1-3 จ.กาญจนบุรี
  5-13 ต.ค. 61 - กิจกรรม Pramanda Leader's Camp
  7-9 ต.ค. 61 - ค่ายกีฬาและนันทนาการ ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  7-12 ต.ค. 61 - English Camp ป.4-6 เกาหลีใต้
  7-22 ต.ค. 61 - English Camp อังกฤษ
  8-9 ต.ค. 61 - ค่าย้อนรอยประวัติศาสตร์อยุธยา ชั้น ป.5
  12 ต.ค. 61 - งานชุมนุมครูคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 3
- แต่งตั้งครูคำสอน
- รับเหรียญครูคำสอนทำงานนานปี
  14-16 ต.ค. 61 - อบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้พื้นฐาน (B.T.C.) ลูกเสือสามัญ
  29 ต.ค. 61 - เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
  31 ต.ค. 61 - กิจกรรม Halloween Day
********* กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *********
อบรมด้านไอซีที (ฟรี)
SchoolNet Thailand
จัดการเรียนการสอนLearners.in.th
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ครูไทยหัวใจไอที
สคูลไทยแลนด์
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา (e-learning)
คลังสื่อนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคมไทย
ดูแลสุขภาพรวมข้อมูลสมุนไพรรักษาโรค
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ชุมชนไอที
สอนการสร้างเว็บไซต์ (1)
เด็กไทยสุขภาพดี
สอนการสร้างเว็บไซต์ (2)
รวมทุกทางออกของปัญหาเด็กติดเกมส์
รวมเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งฐานข้อมูลความรู้
รวมลิงค์การศึกษา:ดินแดนปัญญาชน
รวมลิงค์วีดีโอสอนการใช้งานคอมพิวเตอร์
แนะแนวการศึกษาต่อ
เรียนรู้ทิปและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์
       
เซอร์เวโรนิกา (สุภาพร ประราศรี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ
(๒๕๖๐) 

--------------------------
รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์
(ดีเด่น) มูลนิธิธารน้ำใจ
(๒๕๖๐) 
--------------------------
โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ
  ระดับก่อนประถมศึกษา/ประถมศึกษา
  และมัธยมศึกษาจากสำนักงานคณะ
  กรรมการการศึกษาเอกชน
(๒๕๔๖) 
--------------------------
โรงเรียนรับรางวัลพระราช ระดับก่อน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(๒๕๔๑,๒๕๔๕)
--------------------------
ป้ายรับรองอาหารปลอดภัย + รางวัล
โล่ทองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   (๒๕๕๒)
--------------------------
  รับรางวัลโล่ทองห้องสมุดดีเด่
   (๒๕๔๙-๕๒)
                                 
 
 
MIS
search book
our gallery
English Program
kindergarten
canteen
แนะนำโรงเรียน
สมาคมฯ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hl2557

วิทยากร ดร.สมลักษณ์  สุเมธ
ดร.วีณา  อ่องแสงคุณ,  ครูนิภาพร  กิจสำเร็จ
และ Miss Rita D.Viray
จัดโดย  สำนักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

 
 
 
tab