กลับสู่หน้าหลัก
 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
คลังข้อมูลพฤกษศาสตร์
wikibotany
บล็อกพันธุ์พรรณไม้
 
 

  การจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ

ภาพที่ 27 พรรณไม้นานา นำพาโลกสดใส
ภาพที่ 28 ผอ.โรงเรียนกล่าวเปิดงาน/ให้โอวาท

 ภาพที่ 29 กิจกรรมฐานที่ 1  แต่งแต้มลวดลาย
ใบไม้ร้องเพลง ( ดนตรี นาฏศิลป์ )

ภาพที่ 30 หาใบไม้มา 1 ใบ วางบนกระดาษ
แล้วใช้ดินสอลาก เส้นตามขอบใบแต่งเติมใบไม้
ตามจินตนาการ
ภาพที่ 31 กิจกรรมฐานที่ 2 ภาษาต้นไม้
(ภาษาจัีน-อังกฤษ)

ภาพที่ 32 เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับโครงสร้าง
ของพืชโยงเส้นจับคู่ ภาษาจีน – ภาษาอังกฤษ
และเขียนความหมายเป็นภาษาไทย

ภาพที่ 33 กิจกรรมฐานที่ 3 พฤกษาร้อยกรอง
(ภาษาไทย)

ภาพที่ 34 เลือกพืช 1ชนิด บอกสรรพคุณ        แต่งกลอนสุภาพเกี่ยวกับพืชที่เลือก

ภาพที่ 35 กิจกรรมฐานที่ 4 นานาพันธุ์ไม้
(คณิตศาสตร์)
ภาพที่ 36 วัดความกว้าง และความยาว ของใบพืช แล้วคำนวณหาพื้นที่ของใบ
ภาพที่ 37 กิจกรรมที่ 5 "84พรรณไม้ถวายใน-
หลวง" (ห้องสมุด)
ภาพที่ 38 เลือกชื่อต้นไม้ที่ต้องการศึกษา
แล้วบันทึก ข้อมูลตามที่กำหนด
ภาพที่ 39 กิจกรรมฐานที่ 6 พฤกษาภูมิทัศน์
(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
ภาพที่ 40 เลือกพื้นที่ตามสวนพรรณไม้
ในโรงเรียนแล้ววาดแผนผังพรรณไม้
ใส่สัญลักษณ์
กิจกรรมค่ายบูรณาการ ชั้นป. 3  เรื่อง "สวนครัวสมุนไพร" เมื่อวันที่  7 – 8 กันยายน 2553
ภาพที่ 41 ฐานที่ 1 ชุ่มคอ-ชื่นใจ ทำน้ำมะนาว

ภาพที่ 42 ฐานที่ 2 สมุนไพรใบมะกรูด
บอกคุณค่าสมุนไพรไทย (ภาษาไทย)

ภาพที่ 43 ฐานที่ 3 สมุนไพรใบธรรมชาติ
(ห้องสมุด) เลือกคำถาม คนละ  1  คำถาม  แล้วตอบคำถามโดยศึกษาค้นคว้าด้วนตนเอง
ภาพที่ 44 ฐานที่ 4 Herbal  Sandwiches 
( English  ) "Cross Word Game"

ภาพที่ 45  ฐานที่ 5  สมุนไพรใกล้ตัว 
( คณิตศาสตร์  ) คาดคะเนพืชผักสมุนไพร  และชั่งน้ำหนักของจริง

ภาพที่ 46  ฐานที่ 6   มาเรียนรู้วิธีการปลูกสมุนไพรกันเถอะ 
( การงานอาชีพและเทคโนโลยี  )