กลับสู่หน้าหลัก วิสัยทัศน์และพันธกิจ บุคลากร ผลงานของครู ผลงานของนักเรียน
         
           
     
น.ส.สุธาศินี สมพงศ์
     
     
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ(ประถม)
     
             

 

 

 

 
 
นางลิน กล่ำชัย
น.ส.นิจจารีย์ นวลละออง
น.ส.พิกุล เพชรเมือง
น.ส.จุฑาภัค อยู่เป็นสุข
น.ส.จินดาพร แท่นทอง
 
             
             
 
 
 
น.ส.วราภรณ์ มโนบาล
นายธีรพงศ์ คำโปร่ง
น.ส.วารี เกิดเทศ
นายปรัชญา กลิ่นสุวรรณ
น.ส.พรฟ้า ทองสุข
 
             
 
   
   
 
 
     
             
     
     
     
นางพรสิริ  พงษ์ศิริ
     
     
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (มัธยม)
     
             
นายชัชมาศ ดวงบุปผา
นายสุรเมศวร์ กองทอง
นายอาทิตย์ เทศชารี
นางเปล่งศรี อยู่คง