น.ส.อรุณศรี ภู่ศร
     
     
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ(ประถม)
     
             

 

 

 

 
 
นางวิมล ประทุม
น.ส.ปฏิมากร สุราช
นางจินดา บำรุงราษฎร์
นางบรรจง พนหมสมัคร
นางเยาวมาลย์ ดำเนินค้า
 
             
 
 
 
น.ส.วารุณี ธรรมรักษ์
นางไพรชล ชินโย
น.ส.ศุภกานต์ ฝาพับ
นางกฤษณา อักษรหลั่ง
นางกานติมา กิจสำเร็จ
 
             
 
 
 
น.ส.ศิริวรรณ ศรีมานะ
น.ส. วราภรณ์ บุญทองมาก
นางวัลย์ดี นูนสุวรรณ
 
             
 
   
             
             
     

     
     
นายเกียรติคุณ บุญพิบูรณ์
     
     
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (มัธยม)
     
             
 
 
 
นางสาวนิรมล เพ็งสมยา
นางอัจฉรียา ตั้งถาวร
นายอุทัย วรสุวรรณรักษ์
น.ส.นันทินี วงศ์ประสิทธิ์
นายกันตภณ  โสภาวดี