น.ส.นิรมล เพ็งสมยา
     
     
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
     
             

 

 

 

 
 
นางวัลย์ดี นูนสุวรรณ
นายอนุกร พันธ์สูงเนิน
นางอัจฉรียา ตั้งถาวร
นายเกียรติคุณ บุญพิบูรณ์
น.ส.นันทินี วงศ์ประสิทธิ์
 
 
ผู้ชาวยกลุ่มสาระฯ
         
             
 
 
 
นายอุทัย วรสุวรรณรักษ์์
นายธีระวัฒน์ ชูวิวัฒน์รัตนกุล
น.ส. วีณารัตน์ หมื่นเอม
นางจินดา บำรุงราษฎร์
นางเยาวมาลย์ ดำเนินค้า
 
             
 
 
 
นางวิมล ประทุม
นางบรรจง พนหมสมัคร
น.ส.สุภาวดี เภาด้วง
น.ส.ศุภกานต์ ฝาพับ
นางรินทร์ลภัส เรวัฒน์กิตติวรา
 
             
 
 
 
นางกฤษณา อักษรหลั่ง
นางไพรชล ชินโย
น.ส.ศิริวรรณ ศรีมานะ
น.ส. วราภรณ์ บุญทองมาก