พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
แมร์มิเรียม กิจเจริญ
     
                 
 
           
             
             
             
             
             
               
พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
แมร์หลุยส์ กิจเจริญ
     
     
ผู้จัดการ-ครูใหญ่
     
   
พ.ศ. 2528 - 2533
     
               
             
             
             
             
             
บาทหลวงประเสริฐ ตรรกเวศม์
         
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
         
พ.ศ. 2537 - 2542
เซอร์เทโอดอร์ ประราศรี
     
     
ครูใหญ่
     
   
พ.ศ. 2528 - 2529
     
               
             
             
             
             
             
บาทหลวงประวิทย์ พงษวิรัชไชย
         
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
         
พ.ศ. 2542 - 2547
เซอร์มารีโลด สกุลทอง
     
     
ครูใหญ่
     
   
พ.ศ. 2530 - 2533
     
               
             
             
             
             
             
บาทหลวงประยุทธ ชลหาญ
         
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
         
พ.ศ. 2547 - 2552
เซอร์อัลแบรต์ ไวอาษา
     
     
ผู้จัดการ-ครูใหญ่
     
 
 
พ.ศ. 2533 - 2536
     
               
             
             
             
             
             
บาทหลวงสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์
         
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
         
พ.ศ. 2552 - 2556
เซอร์สกอลัสติก สัณฐิติ
     
     
ผู้จัดการ-ครูใหญ่
     
 
พ.ศ. 2536 - 2542
     
                 
               
  sumruay            
             
             
             
             
               
บาทหลวงสำรวย กิจสำเร็จ
เซอร์แทแรส บุญรักษ์ หมั้นทรัพย์
     
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ-ครูใหญ่
     
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2542 - 2545
     
                 
               
               
               
               
               
               
               
     
เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์
     
     
ผู้จัดการ-ครูใหญ่
     
     
พ.ศ. 2545 - 2551
     
                 
               
               
               
               
               
               
               
     
เซอร์มอนิกา ประทุมเทา
     
     
ผู้จัดการ-ครูใหญ่
     
     
พ.ศ. 2551 - 2553
     
                 
     
       
               
               
               
               
               
               
     
เซอร์เวโรนิกา ประราศรี
     
     
ผู้จัดการ-ครูใหญ่
     
     
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน
     
                 
Copyright 2011 © All right reserved
Pramandanijjanukroah, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Tel. 0-2733-4061-9 Fax. 0-2733-4070
email : pramandanijjanukroah@gmail.com