หน้าหลัก
     
 
 

สิ่งพิมพ์ ของโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
หนังสือ "สานต่อพระราชปณิธานครูของแผ่นดิน"
จัดทำขึ้นร่วมกับโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 2 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำเอาพระบรมราโชวาท 9 หัวข้อเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติ คณะครูของโรงเรียนเขต 2 ถ่ายทอดประสบการณ์ การทำหน้าที่ครูที่สอดคล้องกับพระบรมราโชวาทพิมพ์แจก ในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2560 เป็นการสานต่อ พระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ในการดูแลเอาใจใส่ อบรม สั่งสอน เด็ก และ เยาวชนและสร้างแรงบันดาลใจ ในการทำหน้าที่ครูสืบไป
หนังสือ "รำลึกอดีตด้วยใจกตัญญู มุ่งสู่อนาคตอันงดงาม" Remembering our past,creating our future
จัดพิมพ์ในโอกาสครบ 30 ปีการก่อตั้งโรงเรียนเพื่อรำลึกพระคุณของทุกท่านที่มีต่อโรงเรียน รวบรวมประวัติความเป็นมา และการพัฒนาโรงเรียน เรื่องราวประทับใจในรอบ 30 ปี มีกิจกรรมกตัญญุตาและการแสดงชุด โชตนากาลพระมารดาอ่าอำไพ เรืองวิไลงดงาม 30 ปี เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2558
หนังสือ "เรื่องดีดี มีไว้แบ่งปัน 3"
รวมผลงานการพัฒนาโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนของคณะครู นำเสนอในงานตลาดนัดความรู้
"ด้วยรักจึงแบ่งปัน" ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 โดยแบ่งตามระดับชั้นที่ครูสอนได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และการพัฒนาของครูต่างชาติ
หนังสือ "รักพันธุ์ไม้ใต้ร่มพระมารดา"
นำเสนอความเป็นมาของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ รวบรวมความรู้เรื่องพันธุ์ไม้แต่ละชนิดที่มีอยู่ในโรงเรียน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อสืบสาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รวบรวมภาพบรรยากาศอันร่มรื่นแวดล้อมด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดภายในรั่ว พระมารดา จัดพิมพ์ในปี พ.ศ. 2555
หนังสือ "25 ปี พระมารดา วันเวลาแห่งพระพร"
จัดพิมพ์เป็นชุด 3 เล่ม 1) พันธกิจแห่งรัก 2) ประจักษ์ปรีชาญาณ 3) พระหรรษทานโปรยปราย โอกาสครบ 25 ปีการก่อตั้งโรงเรียน และพิธีเปิด – เสกอาคารพระมารดานิจจานุเคราะห์ 3 (ตึกมัธยม) เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2553

หนังสือ "เรื่องดีดี มีไว้แบ่งปัน 2"
รวมผลงานการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะครู ที่นำาเสนอในงานตลาดนัดความรู้ “ด้วยรัก จึงแบ่งปัน” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2553 โดยมีคณะครูของโรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
อีก 3 โรงเรียน มาร่วมงานด้วย
หนังสือ “เรื่องดีดี มีไว้แบ่งปัน 1”
รวมผลงานการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะครู ที่นำาเสนอในงานตลาดนัดความรู้ “ด้วยรัก จึงแบ่งปัน” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 โดยมีผู้แทนจากสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และเครือข่ายทางการศึกษามาร่วมงานด้วย
หนังสือ “ชื่นชมยินดี 15 ปีพระมารดา”
จัดพิมพ์โอากาสครบรอบ 15 ปีการก่อตั้งโรงเรียน เพื่อรำลึกถึงพระคุณของทุกท่านที่มีต่อโรงเรียน รวบรวมประวัติและการพัีฒนาโรงเรียน รายละเอียดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยจัดงาน ชื่นชมยินดี 15 ปีพระมารดา เมื่อวัีนที่ 16 กันยายน 2543
หนังสือ “มิ่งมิ่งมารดา”
จัดพิมพ์โอกาสที่โรงเรียนได้รับรางวัล สถานศึกษาดีเด่น รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำาปีการศึกษา 2541 ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 และได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีนักเรียนประพฤติดีมีคุณธรรม และ บำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดงานวันมิ่งมารดา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2542
หนังสือ “วรทศวรรษ”
จัดพิมพ์โอกาสครบ 10 ปีการก่อตั้งโรงเรียน รวบรวมประวัติการก่อตั้งโรงเรียน การบริหาร จัดการโรงเรียนด้านต่างๆ การประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และสมาคมผู้ปกครอง และครูพระมารดานิจจานุเคราะห์ รวมทั้งบทความที่มีคุณค่าต่อการจัดการศึกษา แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดงาน 10 ปีพระมารดา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2538
วารสาร จุลสารของโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

* จุลสารโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ปีที่2 ฉบับที่ 4 ปีการศึกษา 2552  
(คลิ๊กดาวน์โหลดที่นี่)

* จุลสารโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ปีที่1 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2551  
* วารสารพระมารดานิจจานุเคราะห์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 22 ปีการศึกษา 2549
* วารสารพระมารดานิจจานุเคราะห์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 20 ปีการศึกษา 2548
* วารสารพระมารดานิจจานุเคราะห์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 18 ปีการศึกษา 2547
* วารสารพระมารดานิจจานุเคราะห์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 17 ปีการศึกษา 2546
* วารสารพระมารดานิจจานุเคราะห์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 16 ปีการศึกษา 2546 "เฉลิมชัย เทิดเกียรติ พระมารดา"
* วารสารพระมารดานิจจานุเคราะห์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 15 ปีการศึกษา 2545
"โรงเรียนพระมารดาฯได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่น รางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา"
* วารสารพระมารดานิจจานุเคราะห์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 14 ปีการศึกษา 2545
* วารสารพระมารดานิจจานุเคราะห์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 13 ปีการศึกษา 2544
"เปลวเทียนน้อยร้อยเรียงเคียงกันไว้ ส่องแสงให้อนาคตเราสดใส คุณครูให้ความหวังกำลังใจ อบอุ่นในอ้อมหทัยพระมารดา "
ม.6 รุ่น 09
* วารสารพระมารดานิจจานุเคราะห์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2544  "Mary Mother of All"
Copyright 2011 © All right reserved
Pramandanijjanukroah, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Tel. 0-2733-4061-9 Fax. 0-2733-4070
email : pmd.school@hotmail.com