กลับสู่หน้าหลัก
 

 

  green-button พ.ศ. ๒๕๔๐ รางวัลห้องสมุดดีเด่น ระดับประถมศึกษา
  green-button พ.ศ. ๒๕๔๑ โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา

  green-button พ.ศ. ๒๕๔๔ นักเรียนรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา
                         (น.ส.ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

  green-button พ.ศ. ๒๕๔๕ โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา
       *  ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
  green-button พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนได้รับป้ายพระราชทาน การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
      รงเรียนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
  green-button พ.ศ. ๒๕๔๙ รางวัลเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม "การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
       ด้วยกระบวนการวิจัย" จากคุรุสภา
       *  ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทาง

       การศึกษาด้วยการจัดการความรู้ สนับสนุนจาก สกว.สคส.สสส.

  green-button พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒ รางวัลโล่ทองห้องสมุดดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

  green-button พ.ศ. ๒๕๕๒ ป้ายรับรองอาหารปลอดภัย(Food Safety)จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
      *  รางวัลเหรียญทอง "หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม"
      *  รางวัลโล่ทองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จาก สช.
รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม
รางวัลการเสริมสร้างบรรยากาศคาทอลิกและห้องคำสอนดีเด่น
  green-button พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ด้วยพลังเครือข่ายการศึกษา (โครงการ HL)
       * รางวัล 84 โรงเรียนคุณธรรม
  green-button พ.ศ. ๒๕๖๐ รางวัลโรงเรียนที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย กระทรวงวัฒนธรรมมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมกสรแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา เมื่อวานที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
  green-button พ.ศ. ๒๕๖๐ รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบโล่และเกียรติบัตรให้โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สามารถลดการใช้พลังงานได้ไม่น้อยกว่า 3%
(จำนวนนักเรียนมากกว่า ๒,๐๐๐ คน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

  green-button พ.ศ. ๒๕๖๐ รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ดีเด่น)
มูลนิธิธารน้ำใจ มอบรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์(ดีเด่น) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ แก่โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ตามโครงการเชิดชูเกียติสถานศึกษาที่สร้างคนดีในสังคม
ด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น
ได้รับพระราชทานโล่รางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจในรอบ 5 ปี

(พ.ศ.2555–2559)

green-button เข้าร่วมโครงการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัวด้วยพลังเครือข่าย
การศึกษา (โครงการ HL) โดยการสนับสนุนของมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

green-button เป็นศูนย์อบรมพัฒนาศักยภาพครู ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

green-button ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน
(O–NET)ปีการศึกษา 2558 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากสถาบันทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

green-button นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลเหรียญทองวิชาวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ (TEDET)จากสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ปีการศึกษา 2559

green-button ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษา ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย เศรษฐศาสตร์

green-button ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Popular Vote จากการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับ
มัธยมศึกษา จัดโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ปีการศึกษา 2557

green-button ได้รับรองโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการ บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

green-button เป็นโรงเรียนนำร่องการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัย ของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

green-button เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้รูปแบบการสอน STEM Education และการใช้วรรณกรรมจากนิทานเป็นฐาน
ระดับปฐมวัย ของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

green-button ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554

green-button ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่พัฒนาผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ทำการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติ (O–NET) ได้คะแนนเต็มวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558 จากฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 
 

Copyright 2011 © All right reserved
Pramandanijjanukroah, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Tel. 0-2733-4061-9 Fax. 0-2733-4070
email : pramandani

jjanukroah@gmail.com