headweb4
กลับสู่หน้าหลัก

 

    โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์  เป็นโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ตั้งอยู่เลขที่ 1  หมู่  5  ซอยนวมินทร์ 81    ถนนนวมินทร์  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6  และหลักสูตรโครงการใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เกรด 1-6  ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด 55 ไร่  

  • ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน

ปี พ.ศ.2527 พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขของ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้รับมอบ ที่ดินจำนวน 18 ไร่ จากครอบครัวปัญจทรัพย์ เพื่อใช้ก่อสร้างวัด และโรงเรียน   อาคารเรียนหลังแรก เริ่มก่อสร้าง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2527 เป็นอาคาร คอนกรีต 4 ชั้น ใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี จึงแล้วเสร็จ พระคาร์ดินัล เป็นประธาน ในพิธีเสกอาคารเรียน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2528   โดยโรงเรียนได้รับชื่ออันเป็นมงคลว่า “โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์”  ซึ่งหมายถึง พระแม่ผู้ให้ความช่วยเหลือแก่เราทุกคนเสมอ
 - ปีการศึกษา 2528 - 2529 โรงเรียนเริ่มเปิดดำเนินการในปีพ.ศ. 2528  โดยมีแมร์มีเรียม  กิจเจริญ  เป็นผู้รับใบอนุญาต    แมร์หลุยส์  กิจเจริญ  เป็นอธิการิณีคนแรก   ดำรงตำแหน่งฯ ตั้งแต่ปี 2528 - 2533 และเซอร์เทโอดอร์ ประราศรี เป็นครูใหญ่ รับนักเรียนรุ่นแรกชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน  913  คน  ครู  40 คน 

 

- ปีการศึกษา 2528 - 2529 โรงเรียนเปิดรับสมัคร นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 มีนักเรียน รุ่นแรก 913 คน ครู 40 คน เซอร์เทโอดอร์ ประราศรี เป็นครูใหญ่ และขยายชั้นเรียน เพิ่มขึ้น จำนวนนักเรียน เพิ่มเป็น 1,195 คน

 

- ปีการศึกษา 2530 – 2532  เซอร์มารีโลด สกุลทอง รับตำแหน่งครูใหญ่ ทางโรงเรียน ได้รับอนุญาต ให้ขยาย ชั้นเรียนไปจนถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา 2532 ได้ต่อเติม อาคารเรียน หลังแรก คืออาคาร พระมารดานิจจานุเคราะห์ ให้เป็นอาคาร 5 ชั้น เพื่อใช้ พื้นที่บนอาคาร ให้เป็นห้องหมวดวิชาต่างๆ และได้เริ่มก่อสร้าง อาคารเซนต์ไมเกิ้ล (ตึกอนุบาล) จำนวนนักเรียน เพิ่มขึ้นเป็น 1,798 คน และครู 56 คน

 

- ปีการศึกษา 2533 – 2535  เซอร์อัลแบรต์ ไวอาษา รับตำแหน่งผู้จัดการ - ครูใหญ่ และได้เริ่มใช้ อาคารเซนต์ไมเกิ้ล เป็นสถานที่เรียนของนักเรียนระดับอนุบาล   ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนได้ขออนุญาต ขยายชั้นเรียน จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เริ่มการก่อสร้าง หอประชุมหลุยส์ เดอ ลา ตรีนิเต มีการปรับปรุง สนามหน้าโรงเรียน และสร้างทางเดิน โดยรอบสนาม ในปีการศึกษา 2535 จำนวน นักเรียน เพิ่มเป็น 2,931 คน จำนวนครู 125 คน

 

- ปีการศึกษา 2536 – 2541  เซอร์สกอลัสติก สัณฐิติ รับตำแหน่งผู้จัดการ-ครูใหญ่   ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนให้เปลี่ยนแปลงเครื่องแบบนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6ให้เหมือนกับนักเรียน
หญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเปิดสอน  หลักสูตรโครงการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ  (English Program) ปรับปรุง
ห้องสมุดห้องวิทยาศาสตร์ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา จัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม