headweb4
กลับสู่หน้าหลัก

 

    โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์  เป็นโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ตั้งอยู่เลขที่ 1  หมู่  5  ซอยนวมินทร์ 81    ถนนนวมินทร์  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6  และหลักสูตรโครงการใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เกรด 1-6  ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด 55 ไร่  

  • ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน

ปี พ.ศ.2527 พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขของ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้รับมอบ ที่ดินจำนวน 18 ไร่ จากครอบครัวปัญจทรัพย์ เพื่อใช้ก่อสร้างวัด และโรงเรียน   อาคารเรียนหลังแรก เริ่มก่อสร้าง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2527 เป็นอาคาร คอนกรีต 4 ชั้น ใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี จึงแล้วเสร็จ พระคาร์ดินัล เป็นประธาน ในพิธีเสกอาคารเรียน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2528   โดยโรงเรียนได้รับชื่ออันเป็นมงคลว่า “โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์”  ซึ่งหมายถึง พระแม่ผู้ให้ความช่วยเหลือแก่เราทุกคนเสมอ
 - ปีการศึกษา 2528 - 2529 โรงเรียนเริ่มเปิดดำเนินการในปีพ.ศ. 2528  โดยมีแมร์มีเรียม  กิจเจริญ  เป็นผู้รับใบอนุญาต    แมร์หลุยส์  กิจเจริญ  เป็นอธิการิณีคนแรก   ดำรงตำแหน่งฯ ตั้งแต่ปี 2528 - 2533 และเซอร์เทโอดอร์ ประราศรี เป็นครูใหญ่ รับนักเรียนรุ่นแรกชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน  913  คน  ครู  40 คน 

 

- ปีการศึกษา 2528 - 2529 โรงเรียนเปิดรับสมัคร นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 มีนักเรียน รุ่นแรก 913 คน ครู 40 คน เซอร์เทโอดอร์ ประราศรี เป็นครูใหญ่ และขยายชั้นเรียน เพิ่มขึ้น จำนวนนักเรียน เพิ่มเป็น 1,195 คน

 

- ปีการศึกษา 2530 – 2532  เซอร์มารีโลด สกุลทอง รับตำแหน่งครูใหญ่ ทางโรงเรียน ได้รับอนุญาต ให้ขยาย ชั้นเรียนไปจนถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา 2532 ได้ต่อเติม อาคารเรียน หลังแรก คืออาคาร พระมารดานิจจานุเคราะห์ ให้เป็นอาคาร 5 ชั้น เพื่อใช้ พื้นที่บนอาคาร ให้เป็นห้องหมวดวิชาต่างๆ และได้เริ่มก่อสร้าง อาคารเซนต์ไมเกิ้ล (ตึกอนุบาล) จำนวนนักเรียน เพิ่มขึ้นเป็น 1,798 คน และครู 56 คน

 

- ปีการศึกษา 2533 – 2535  เซอร์อัลแบรต์ ไวอาษา รับตำแหน่งผู้จัดการ - ครูใหญ่ และได้เริ่มใช้ อาคารเซนต์ไมเกิ้ล เป็นสถานที่เรียนของนักเรียนระดับอนุบาล   ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนได้ขออนุญาต ขยายชั้นเรียน จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เริ่มการก่อสร้าง หอประชุมหลุยส์ เดอ ลา ตรีนิเต มีการปรับปรุง สนามหน้าโรงเรียน และสร้างทางเดิน โดยรอบสนาม ในปีการศึกษา 2535 จำนวน นักเรียน เพิ่มเป็น 2,931 คน จำนวนครู 125 คน

 

- ปีการศึกษา 2536 – 2541  เซอร์สกอลัสติก สัณฐิติ รับตำแหน่งผู้จัดการ-ครูใหญ่   ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนให้เปลี่ยนแปลงเครื่องแบบนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6ให้เหมือนกับนักเรียน
หญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเปิดสอน  หลักสูตรโครงการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ  (English Program) ปรับปรุง
ห้องสมุดห้องวิทยาศาสตร์ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา จัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากล ISO 14001 จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้มีบรรยากาศ ร่มรื่น สะอาด สวยงาม และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ จัดสร้าง สวนแม่พระ (Myriam Garden) ติดตั้งเครื่องขยายเสียงภายในห้องเรียนติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ภายในหอประชุม สร้างห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องปฏิบัติการทางภาษา ศูนย์อินเตอร์เนตเพื่อการศึกษา บ้าน
มรดกไทย   ห้องศาสนภัณฑ์ และมินิมาร์ท เพื่อให้บริการแก่ นักเรียน และผู้ปกครอง  สระว่ายน้ำปิติมหาการุญและ
อาคารครุเวศม์ จัดตั้งวงดุริยางค์ระดับอนุบาลจัดสร้าง และดำเนินการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด ขึ้นภายในห้องเรียน
พัฒนาการบริหารงานของโรงเรียนโดยจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ธรรมนูญโรงเรียน คู่มือ นักเรียน-ผู้ปกครอง คู่มือครู และมีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียน ในช่วงระยะเวลานี้ โรงเรียน ได้มีการพัฒนา เจริญก้าวหน้า ในทุกด้าน จำนวนนักเรียน ในปีการศึกษา 2541  เพิ่มขึ้นเป็น 3,737 คน ครู 175 คน

 

- ปีการศึกษา 2542-2544  ซอร์แทแรส บุญรักษ์ หมั้นทรัพย์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ-ครูใหญ่  ได้มีการพัฒนาดังนี้ จัดสร้างสนามฟุตบอล   สวนเอเดน  ซึ่งเป็นสวนเกษตร ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อใช้เป็น
ห้องเรียนธรรมชาติจัดสร้าง ห้องคอมพิวเตอร์ใหม่ จำนวน 2 ห้อง จัดสร้างห้องประชุม และห้องปฏิบัติการ ทางภาษา สำหรับนักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดสร้างห้องสมุดสารบรรณความรู้สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พัฒนาการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการอนุรักษ์พลังงาน เปิดใช้สระว่ายน้ำ "ปีติมหาการุญ" และหอพักครู "ครุเวศม์"
จัดทำระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับก่อนประถม
ศึกษา ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา จาก กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542-2546 ได้รับอนุญาต
ให้จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฎิรูป
การเรียนรู้ทั้งโรงเรียน: การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัย เริ่มดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนได้รับรางวัล พระราชทาน ห้องสมุดประถมศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษได้รับการรับรอง ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล ISO 14001 รางวัลโรงเรียนที่มีนักเรียน ประพฤติดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคมมากที่สุดได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2543 นี้ มีจำนวน นักเรียนรวม 3,966 คน ครู 201 คน

 

- การศึกษา 2545 - 2550 เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์    ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ – ครูใหญ่ มีจำนวนนักเรียน 3,730 คน
ครู 235 คน เปิดสอนภาษาจีนเป็นวิชาภาษาต่างประเทศและจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นระดับ มัธยมศึกษา
ตอนต้น จัดสร้างห้องเรียนชั่วคราวเพิ่มเติม เนื่องจากมีการขยายห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา จัดสร้างห้อง ICT
พร้อมปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ทุกห้อง เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
ทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ หลักสูตร UK English จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง ริเริ่มจัดงานตลาดนัดความรู้สำหรับคณะครูขึ้น
ภายในโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากการประปานครหลวง ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้
เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2545โดยร่วมกับฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุง
เทพฯ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา   เริ่มใช้ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 โรงเรียนได้รับ
การตรวจประเมินภายนอกจากห้างหุ้นส่วนจำกัดประเมินมาตรฐานการศึกษา ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานที่ศึกษาที่
ได้รับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2545 ได้รับป้ายพระราชทานการดำ
เนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วันที่ 9 พ.ค.2546

     ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  ในการนำเสนอผลงานการสอนด้วยกระบวนการวิจัยโครงการหนึ่งโรง 
เรียนหนึ่งนวัตกรรม จากคุรุสภารับรางวัลโล่ทองโครงการห้องสมุดดีเด่นด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  จากฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
...


 
 
 

- ปีการศึกษา 2551 - 2553 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  ภายในบริเวณโรงเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายบริเวณสวนสุขภาพจัดสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นอนุบาล จัดสร้างอาคาร
พระมารดานิจจานุเคราะห์ 3 (ตึกมัธยม) ปรับปรุงสวนเอเดนให้เป็นค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และสร้างบ้านพักแรม “มารีย์สมภพ” ปรับปรุงสนามกีฬาภายในบริเวณโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ (Health 
Literacy) ของเด็ก เยาวชน และครอบครัวด้วยพลังเครือข่ายการศึกษา ได้รับป้ายรับรองอาหารปลอดภัย (Food  Safety) จากกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบการจัดฐานกิจกรรมองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ในงานชุมนุมลูกเสือ
คาทอลิกโลก ครั้งที่ 1 (ICCS Jamboree)
    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  ในการนำเสนอผลงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของ
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์  โครงการหนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรมจากคุรุสภา
ได้รับรางวัลโล่
ทอง  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  จากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร  และสำนักบริหารงานคณะกรรม
การส่งเสริมการศึกษาเอกชน
รับรางวัลโล่ทอง โครงการห้องสมุดดีเด่นด้านกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน
จากฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

   
- ปีการศึกษา 2554 - ปัจจุบัน เซอร์เวโรนิกา  ประราศรี  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ – ครูใหญ่   
  * โรงเรียนได้รับการตรวจประเมินภายนอกรอบ 3  จากห้างหุ้นส่วนจำกัดประเมินมาตรฐานการศึกษา ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
  * สร้างร้านอาหารมาร์ธา (Matha  Shop)
  * ปรับพื้นที่บริเวณหลังอาคารพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ให้เป็นสนามเด็กเล่น
  * ปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
  * สร้างหลังคาคลุมแนวทางเดินจากหน้าอาคารเรียนไปยังประตู 3
  * จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน  ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 – 2559)
  * ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์อบรมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ของสช.
  *  จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
  *  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา
  *  ได้รับรางวัล   84โรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม  โชควัฒนา
   
   
Copyright 2011 © All right reserved
Pramandanijjanukroah, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Tel. 0-2733-4061-9 Fax. 0-2733-4070
email : pramandanijjanukroah@gmail.com