ประกวดชุดรีไซเคิล ระดับมัธยมศึกษา

Pramanda

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประกวดชุดรีไซเคิล ระดับมัธยมศึกษา ได้ให้นักเรียนออกแบบชุดจากสิ่งของเหลือใช้นำมาประดิษฐ์เพื่อประกวดเป็นชุดรีไซเคิล วันที่ 10 สิงหาคม 2561

1
2
3
4
5
6
7
8
9

www.pramanda.ac.th