กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนระดับอนุบาล

Pramanda

กิจกรรมส่งเสริมผู้นำยุคใหม่ให้แก่นักเรียนอนุบาล โดยได้จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนระดับชั้นอนุบาลประจำปี 2561

1
2
3
4
5
6
7
8
9

www.pramanda.ac.th