อบรมคุณธรรมในโรงเรียน

Pramanda

อบรมคุณธรรมในโรงเรียน โครงการ “รักษ์สิ่งแวดล้อม (Zero Waste)ตามเจตนารมณ์ พระสมณสาส์น Laudato Si ร่วมกับ ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

1
2
3
4
5
6
7
8
9

www.pramanda.ac.th