กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

Pramanda

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมหลากหลาย ทั้งกีฬา ดนตรี วาดรูป บรรยายเราื่องสายเสพติด

1
2
3
4
5
6
7
8
9

www.pramanda.ac.th