พิธีมอบป้าย โรงเรียนสีเขียว และ ขอบคุณสมาคมผู้ปกครองสำหรับจอ LED เพื่อการเรียนรู้

Pramanda

พิธีมอบป้าย โรงเรียนสีเขียวต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ และ ขอบคุณสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์สำหรับจอ LED เพื่อการเรียนรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ ณ อาคารพระมารดาฯ1 อาคารพระมารดาฯ3 และอาคารเซนต์ไมเคิ้ล

1
2
3
4
5
6
7
8
9

www.pramanda.ac.th