การอบรมเชิงปฎิบัติการครู STEM

Pramanda

การอบรมเชิงปฎิบัติการครู STEM ด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษาตอนต้น ต้นปลาย มัธยมศึกษา และ ระดับปฐมวัย ณ ศูนย์อบรม สช9 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

1
2
3
4
5
6
7
8
9

www.pramanda.ac.th