การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

Pramanda

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้นรุ่นที่ 15/2561 ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

www.pramanda.ac.th