โครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ อยุธยา เรียนรู้กิจกรรมจากบ้านของพ่อ

Pramanda

โครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ อยุธยาวันที่ 8 ถึง 9 ตุลาคม 2561 เรียนรู้กิจกรรมจากบ้านของพ่อ “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ” กิจกรรมดำนา เกี่ยวข้าว เลี้ยงแพะ ก่อราก สร้างดิน และอื่นๆ เรียนรู้กิจกรรมการทำขนมไทย การทำอิฐมอญด้วยมือ การปลูกพืชมงคล. การนวดแผนแผนไทย เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกิจกรรมนั่งช้างชมโบราณสถาน และกิจกรรมแต่งไทยเที่ยววัดไชยวัฒนาราม

1
2
3
4
5
6
7
8
9

www.pramanda.ac.th