การอบรมโครงการ Play and Learn เพลิน CPR

Pramanda

ฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมกับ บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด ได้ทำการจัดอบรม โครงการ Play and Learn เพลิน CPR วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพระวิสุทธิวงศ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

1
2
3
4
5
6
7
8
9

www.pramanda.ac.th