กลับสู่หน้าหลัก
 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
คลังข้อมูลพฤกษศาสตร์
wikibotany
บล็อกพันธุ์พรรณไม้
 
 

      จากพระราชดำริบางประการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความว่า

    “ การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น  ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม 
     ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป  การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้
     เกิดความรู้สึกกลัวว่า  หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง      
     จะทำให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”
 

  ให้ไว้   ณ  วันที่ 8   กุมภาพันธ์   2536 

ณ อาคารที่ประทับในสำนักงานชลประทาน เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นที่มาของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

    โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์   ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ เมื่อปี พ.ศ. 2543 ได้จัดการเรียนรู้ให้ตระหนักถึง
การหวงแหนการอนุรักษ์และการนำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนตามศักยภาพ
ของผู้เรียนในทุกระดับชั้นและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการผลจากการดำเนินงาน
ได้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินสถานศึกษา และ รับป้ายพระราชทานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2546 โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินงาน และต่อมาปีพ.ศ.2547 ได้แยกงานออกจาก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เป็นงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สังกัดฝ่ายวิชาการ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมารับผิดชอบดำเนินงาน และมีหน้าที่ประ
สานงานกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  จนถึง ปี พ.ศ. 2553  และในปี พ.ศ. 2554 ได้ดำเนินงานโดยกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สังกัดฝ่ายวิชาการ  แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา  คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรับผิดชอบ
ดำเนินงานและมีหน้าที่ประสานงานกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 
ตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข  3202   ระหว่าง  บางกะปิ   ถึง  รามอินทรา  หลักกิโลเมตรที่  4 เลขที่  1 หมู่ที่ 5 ซอยนวมินทร์  81   ถนนนวมินทร์  แขวงคลองจั่น     เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  10240 สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังกัดสำนักบริหารงาน
คณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน บริหารงานโดยคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ   ชาร์ตร   เริ่มดำเนินกิจการในปี  พ.ศ. 2528   และได้พัฒนาเจริญก้าวหน้า เป็นลำดับ

   ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยปีที่ 1   ถึง   มัธยมศึกษาปีที่ 6   และ แผนก English  Program   เกรด  1  - 6    จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา  2554  จำนวนรวม  4,292 คน     มีครู – อาจารย์     261   คน 
มีบาทหลวง  สุรชัย   ชุ่มศรีพันธ์    เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต   และ  นางสาวสุภาภรณ์ ประราศรี  เป็นผู้อำนวยการ 
มีพื้นที่บริเวณโรงเรียน   55  ไร่  1  งาน  2  ตารางวา    มีอาคาร   5  ชั้น  1   หลัง   และ  4  ชั้น  1  หลังอาคารมัธยมศึกษา  4  ชั้น  1  หลัง สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบ  ดินเป็นดินเหนียว  มีแหล่งน้ำขุดใหม่   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นคอนกรีต แต่มีไม้ยืนต้นและสวนหย่อมร่มรื่นสวยงาม   มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด  พรรณไม้ที่สำรวจพบและพรรณไม้ที่ปลูกเพิ่ม    รวมจำนวน  122  ชนิด มีพรรณไม้ใหญ่ประมาณ 250   ต้น  

 


 

วิธีการดำเนินงาน